slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

  
OBWIESZCZENIE  O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
KW SR1Z/00040119/8
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13-05-2024r. o godz. 09:00, w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 19 w sali 2, odbędzie się: 
 
druga  licytacja
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, gmina Szadek, miejscowość Kobyla Miejska - działki o numerze ewidencyjnym  41, 53, 54/1, 95 o łącznej powierzchni 4,9300 ha . Dla nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowy w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze SR1Z/00040119/8.  
Właścicielem nieruchomości gruntowej jest  Monika Malinowska - Kazek.
 
Działka 41 - zlokalizowana w północno - zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 6 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. We frontowej części nad działką linia energetyczna WN. 
Suma oszacowania działki nr 41 wynosi 1 800zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 200zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 180zł. 
 
Działka 53 i 54/1 - zlokalizowane w północno – zachodniej części obrębu Kobyla Miejska  w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy zagrodowej. Działki stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość, ponieważ granica działek przebiega przez środek budynku gospodarczego i w części budynku mieszkalnego. Media wspólne. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej od południa.  Działki jest w kształcie zbliżonym do  prostokąta o szerokości około 134 m w tym 53 – 79m i 54/1 – 55m. Obok zabudowań na działce 54/1 zadrzewienia i zakrzaczenia. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo.  Południowa część działki zabudowana w zabudowie mieszkaniowo gospodarczej. Do działki doprowadzone przyłącza wodne i energetyczne. Nieruchomość nie jest jedynym miejscem zamieszkiwania właścicielki. Na nieruchomości nie ma osób zameldowanych. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym z cegły maxi oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka w części siedliskowej ogrodzona płotem z betonowych elementów prefabrykowanych oraz w części starym płotem drewnianym. W części siedliskowej bezpośrednio przy domu pojedyncze nasadzenia  ozdobne i pojedyncze zadrzewienia. Na środku części siedliskowej znajduje się własne ujęcie wody.
Budynek mieszkalny parterowy z poddaszem nieużytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym. Fundamenty betonowe wylewane na mokro. Ściany nadziemia murowane z pustaka maxi  i z cegły pełnej. Strop żelbetowy. Stolarka okienna pcv. Stolarka drzwiowa płycinowa. Dach dwuspadowy kryty blachą.  Powierzchnia użytkowa ok. 80m2. Skład pomieszczeń:
- parter:  kuchnia, korytarz, cztery pokoje, łazienka nieużytkowa, wejście, ganek
Wykończenie wnętrza:- posadzki: deski, wykładzina, 
- ściany: tynki, łazienka – płytki
Budynki gospodarcze.
Trzy drewniane szopy na maszyny rolnicze kryte eternitem, dwie w formie wiaty jedna zabudowa z wrotami. Drewniana stodoła  kryta eternitem z przybudowana do niej drewniana wiatą. Łączna powierzchnia użytkowa budynków drewnianych  około 400m2. Przez część siedliskową i stodołę przebiega granica z działką nr 53 i 54/1 część której należy do siedliska. Posadowione na niej są: część stodoły z przybudowana drewniana wiatą, drewniana obora  i  garaż trzystanowiskowy budowany z pustaka żużlowego z drewnianymi wrotami. Obora kryta papą  budynek garażowy eternitem > budynek murowany o powierzchni około 70m2. 
Suma oszacowania działki nr 53 i działki nr 54/1 wynosi 516 700zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 344 466,67zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 51 670zł. 
Działka 95 - zlokalizowana w północno zachodniej części obrębu w otoczeniu działek rolnych. Działka jest w kształcie prostokąta o szerokości około 7 merów. Teren działki płaski. Działka jest użytkowana rolniczo. Dojazd do działki drogą asfaltowa. 
Suma oszacowania działki nr 95 wynosi 2 100zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 400zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 210zł. 
 
 
Całkowita suma oszacowania nieruchomości gruntowej SR1Z/00040119/8 - działki o nr 41, 53, 54/1, 95 wynosi 520 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi:  347 066,67zł.
 
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 060zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
 
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych I Co 26/24). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 
 Komornik Sądowy 
Anna Skibińska
 
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NR KW SR1Z/00003550/0 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie AS Km 490/17, w dniu 27-05-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli mającego siedzibę pod adresem ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, w sali nr 2 , odbędzie się:  
 
pierwsza licytacja
 
nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, jednostka ewidencyjna Zduńska Wola, obręb 26 , miejscowość Zduńska Wola, numer działki 242, ulica Kombatantów 9,  obszar 0,0594ha. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi – ulicy Kombatantów 9. 
Na nieruchomości pod adresem Zduńska Wola, ul. Kombatantów 9, na działce o numerze ewidencyjnym 242, znajduje się:
- budynek mieszkalny 1 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 85m2 
- pozostałe budynki niemieszkalne 1 kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 38m2 
Działka zlokalizowana jest w południowo wschodniej części miasta w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ogródków działkowych. Działka jest w kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu, ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych oraz i siatką stalową. Teren działki płaski porośnięty trawą, podjazdy pod budynku utwardzone kostką. Działka porośnięta nasadzeniami ozdobnymi, niskopiennymi i dużą liczbą nasadzeń roślinnych. Zagospodarowanie nieruchomości korzystne. Do nieruchomości doprowadzone przyłącze wodne, energetyczne oraz kanalizacyjne. We frontowej części działki znajduje się budynek mieszkalny – bliźniak z połową na drugiej działce ewidencyjnej.  W północno wschodnim narożniku działki garaż jednostanowiskowy. Garaż murowany, otynkowany, ocieplony kryty papą. Stolarka PCV. Wrota otwierane zdalaczynnie. Ściany tynki. 
Dla nieruchomości gruntowej w  Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW SR1Z/00003550/0.  Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Małgorzata Wochal posiadająca udział 1/1 w prawie własności nieruchomości.
 
Suma oszacowania wynosi 526 700 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 395 025zł.
 
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 670 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt egzekucyjnych AS Km 490/17). 
 
 
 Komornik Sądowy 
Anna Skibińska